Často kladené otázky

Zde najdete odpovědi na dotazy, které nám chodí nejčastěji.
Pokud se chcete zeptat na něco jiného, kontaktujte nás.

Jaká je minimální investice a s ní spojené poplatky?

Minimální pravidelná investice je 500 Kč. Minimální jednorázová investice je 10 000 Kč.

Co je nemovitostní fond?

Nemovitostní fond shromažďuje peněžní prostředky od svých investorů, které následně v souladu s investiční strategií investuje do nemovitostních společností nebo nemovitostí.

Co je nemovitostní společnost?

Předmětem podnikání nemovitostní společnosti je především nabývání nemovitostí, jejich provozování a případný prodej. Zpravidla mají formu společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, případně obdobné právnické osoby.

Jak dlouho musím investiční akcii držet?

Investice do našeho fondu jsou především pro konzervativní investory s delším časovým horizontem držby investičních akcií. Investiční akcie ale můžete prodat kdykoliv dle Vaší potřeby, doporučujeme však investiční horizont alespoň 5 let.

Jak dostanu zpět své peněžní prostředky?

O odkup investičních akcií můžete kdykoli zažádat pomocí standardizovaného formuláře po přihlášení do sekce můj účet. Odkupy investičních akcií se provádí jednou měsíčně, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Doporučujeme však investiční akcie fondu jako dlouhodobou investici a jejich prodej vždy dobře zvážit.

Výstupní poplatek za investiční akcii se řídí dle platného sazebníku. V případě nízké likvidity aktiv je fond oprávněn dočasně pozastavit prodej a odkup investičních akcií, v krajním případě až po dobu dvou let.

Proč investovat do nemovitostního fondu?

Jako investor budete nepřímo vlastnit podíl na lukrativních nemovitostech v majetku fondu se zajištěnou profesionální správou. Jedná se tak o dlouhodobou investici, která by měla přinášet stabilní výnos bez starostí, osobní odpovědnosti a závazků plynoucích z provozu nemovitostí.

Co vyjadřuje hodnota investiční akcie?

Hodnota investičních akcií představuje rozdíl mezi tržní hodnotou všech fondem vlastněných nemovitostních společností/nemovitostí a veškerých závazků fondu. Hodnota jedné investiční akcie je kalkulována jako rozdíl výše uvedený vydělený počtem vydaných investičních akcií.

Jak je stanovena tržní cena nemovitostí v majetku fondu?

Tržní cena nemovitostí je stanovována v souladu se zákonem každých 6 měsíců nezávislým výborem odborníků fondu, kteří musí splňovat kritéria z hlediska nezávislosti, důvěryhodnosti a odborné způsobilosti pro ocenění nemovitostí.

Jak je stanovena cena při nákupu nemovitostí?

Při nákupu nemovitostí jsou měřítkem obdobné transakce se srovnatelnými parametry co do místa, času, kvality a velikosti. Každá akvizice spadá pod dohled depozitáře fondu a nezávislého výboru odborníků fondu, který posuzuje podmínky každé transakce. Pro posouzení ceny jsou dále povinně vyhotoveny dva znalecké posudky.

Čím je ovlivňována výkonnost?

Výkonnost fondu ovlivňují především výnos z pronájmu nemovitostí v majetku fondu a růst tržní hodnoty nemovitostí v majetku fondu. Výkonnost fondu v dlouhodobém horizontu očekáváme na úrovni 4-5 % ročně.

Jsou vypláceny dividendy?

Základní koncepce fondu je růstová, fond tedy namísto vyplácení dividend veškeré zisky reinvestuje a cílí tak na co nejvyšší růst hodnoty investiční akcie.

Kdo dohlíží a reguluje aktivity fondu?

Orgánem dohledu fondu je Česká národní banka. Kontrolu nad činnostmi fondu vykonává depozitář fondu (Česká Spořitelna, a.s.), která kontroluje dodržování investičních limitů, nákup, vlastnictví a prodej aktiv, oceňování aktiv v majetku fondu, včetně následného výpočtu ceny investičních akcií. Veškeré aktivity fondu musí být v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů o jejich obhospodařování a dalšími právními předpisy.