Často kladené otázky

Zde najdete odpovědi na dotazy, které nám chodí nejčastěji.
Pokud se chcete zeptat na něco jiného, kontaktujte nás.

Co je nemovitostní fond?

Nemovitostní fond shromažďuje peněžní prostředky od svých investorů, které následně v souladu s investiční strategií investuje do nemovitostních společností nebo nemovitostí.

Jaká je minimální investice a s ní spojené poplatky?

Minimální pravidelná investice je 200 Kč. Minimální jednorázová investice je 200 Kč.

Co je nemovitostní společnost?

Předmětem podnikání nemovitostní společnosti je především nabývání nemovitostí, jejich provozování a případný prodej. Zpravidla mají formu společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, případně obdobné právnické osoby.

Jak dlouho musím investiční akcii držet?

Investice do našeho fondu jsou především pro konzervativní investory s delším časovým horizontem držby investičních akcií. Investiční akcie ale můžete prodat kdykoliv dle Vaší potřeby, doporučujeme však investiční horizont alespoň 5 let.

Jak dostanu zpět své peněžní prostředky?

O odkup investičních akcií můžete kdykoli zažádat pomocí standardizovaného formuláře po přihlášení do sekce můj účet. Odkupy investičních akcií se provádí jednou měsíčně, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Doporučujeme však investiční akcie fondu jako dlouhodobou investici a jejich prodej vždy dobře zvážit.

Výstupní poplatek za investiční akcii se řídí dle platného sazebníku. V případě nízké likvidity aktiv je fond oprávněn dočasně pozastavit prodej a odkup investičních akcií, v krajním případě až po dobu dvou let.

Proč investovat do nemovitostního fondu?

Jako investor budete nepřímo vlastnit podíl na lukrativních nemovitostech v majetku fondu se zajištěnou profesionální správou. Jedná se tak o dlouhodobou investici, která by měla přinášet stabilní výnos bez starostí, osobní odpovědnosti a závazků plynoucích z provozu nemovitostí.

Co vyjadřuje hodnota investiční akcie?

Hodnota investičních akcií představuje rozdíl mezi tržní hodnotou všech fondem vlastněných nemovitostních společností/nemovitostí a veškerých závazků fondu. Hodnota jedné investiční akcie je kalkulována jako rozdíl výše uvedený vydělený počtem vydaných investičních akcií.

Jak je stanovena tržní cena nemovitostí v majetku fondu?

Tržní cena nemovitostí je stanovována v souladu se zákonem každých 6 měsíců nezávislým výborem odborníků fondu, kteří musí splňovat kritéria z hlediska nezávislosti, důvěryhodnosti a odborné způsobilosti pro ocenění nemovitostí.

Jak je stanovena cena při nákupu nemovitostí?

Při nákupu nemovitostí jsou měřítkem obdobné transakce se srovnatelnými parametry co do místa, času, kvality a velikosti. Každá akvizice spadá pod dohled depozitáře fondu a nezávislého výboru odborníků fondu, který posuzuje podmínky každé transakce. Pro posouzení ceny jsou dále povinně vyhotoveny dva znalecké posudky.

Čím je ovlivňována výkonnost?

Výkonnost fondu ovlivňují především výnos z pronájmu nemovitostí v majetku fondu a růst tržní hodnoty nemovitostí v majetku fondu. Výkonnost fondu v dlouhodobém horizontu očekáváme na úrovni 4-5 % ročně.

Jsou vypláceny dividendy?

Základní koncepce fondu je růstová, fond tedy namísto vyplácení dividend veškeré zisky reinvestuje a cílí tak na co nejvyšší růst hodnoty investiční akcie.

Kdo dohlíží a reguluje aktivity fondu?

Orgánem dohledu fondu je Česká národní banka. Kontrolu nad činnostmi fondu vykonává depozitář fondu (Česká Spořitelna, a.s.), která kontroluje dodržování investičních limitů, nákup, vlastnictví a prodej aktiv, oceňování aktiv v majetku fondu, včetně následného výpočtu ceny investičních akcií. Veškeré aktivity fondu musí být v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů o jejich obhospodařování a dalšími právními předpisy.