top of page
Home: Welcome

Rezidenční nemovitosti

Základní údaje o MINT I. rezidenčním podfondu SICAV

4 - 5 % p.a.

4 - 5 % p.a.

4 - 5 % p.a.

Rezidenční nemovitosti

Rezidenční nemovitosti

5 let +

5 let +

Cílená výkonnost

Zaměření fondu

Investiční horizont

Nečekejte s investicí do nemovitostí.

Investujte a čekejte.

Výhody investice do fondu oproti vlastnímu bytu

Výhody investice do nemovitostního fondu

Profesionálně pronajímané

Profesionálně spravované

Podívejte

se

Nejlepší lokality

Plně a efektivně vybavené

Výhody ivestice do fondu

Informace prezentované na webových stránkách MINT rezidenčního fondu jsou určeny výhradně pro informační a propagační účely a nejsou nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením ani analýzou investičních příležitostí. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a v něm popsanou investiční strategií. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota cenných papírů se v čase mění. Investice fondu podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu. MINT rezidenční fond SICAV, a.s. ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců.

bottom of page