top of page
Mint rezidenční fond: Video

MINT I. rezidenční podfond SICAV

4 - 5 % p.a.

Rezidenční nemovitosti

5 let +

Cílená výkonnost

Zaměření fondu

Investiční horizont

Investiční cíle fondu
Investujeme do rezidenčních nemovitostí určených k dlouhodobému pronájmu s cílem dlouhodobého zhodnocení svěřených finančních prostředků našich investorů mezi 4-5% ročně při minimalizaci investičních rizik.
 
Fond poskytuje stabilní výnosy, které investice do profesionálně spravovaných efektivních rezidenčních nemovitostí přinášejí. V dlouhodobém horizontu fond využívá silné a úspěšné ekonomiky naší země a růstu kupní síly našich obyvatel.
Investiční strategie fondu
Investujeme převážně do segmentu rezidenčních domů od prvopočátku koncipovaných pro nájemní bydlení („Build to Rent“), který v České republice strmě poroste. Vysoký standard komplexní správy a pronájmu ve spojení s plně, efektivně a kvalitně vybavenými bytovými jednotkami a nabídce dodatečných služeb umožňuje pružnou reakci na rostoucí poptávku po nájemním bydlení. Investice fondu jsou diverzifikovány výběrem aktiv v ekonomicky silných lokalitách s robustní poptávkou.
Index mezd a cen bytů (2010=100%) 
Prezentace1.png

Cena za m² bytu v českých a evropských městech 2019

Prezentace 4.png
Podíl nájemního bydlení v roce 2019
Prezentace 5.png

Zdroj: Eurostat

44,6%

34,9%

Základní informace

Zdanění fondu
5% ze zisku fondu

Orgán dohledu

Česká národní banka

Regulátor

Ministerstvo financí České republiky

Regulace
Právní řád České republiky
Auditor
Ernst & Young Audit, s.r.o.,
Depozitář fondu
Česká spořitelna, a. s
Výstupní poplatek
Není
Vstupní poplatek
Dle sazebníku, max. 5%
Druh cenného papíru
Investiční akcie
Frekvence úpisu a odkupu akcií
Měsíční
Zaměření fondu
Investice převážně do rezidenčních nemovitostí určených k dlouhodobému pronájmu a jejich správa
Obhospodařovatel fondu
MINT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu
Conseq Funds investiční společnost, a.s
Celková nákladovost fondu
Maximálně 2,5% p.a. z fondového kapitálu

Žádný z investorů nezískal zvláštní výhodu nebo právo na zvláštní výhodu.

Neexistují žádná ujednání depozitářské smlouvy, která umožňují převod nebo další použití majetku Podfondu Depozitářem.

Nad rámec opatření vyplývajících ze statutu, nebyla přijata žádná nová opatření k řízení nedostatečné likvidity Podfondu.

Informace prezentované na webových stránkách MINT rezidenčního fondu jsou určeny výhradně pro informační a propagační účely a nejsou nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením ani analýzou investičních příležitostí. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a v něm popsanou investiční strategií. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota cenných papírů se v čase mění. Investice fondu podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu. MINT rezidenční fond SICAV, a.s. ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců.

bottom of page