Můj účet

Pro vstup na Váš investiční účet prosím klikněte na tlačítko "Vstoupit" níže.

 

Objem aktiv fondu

755 896 496 Kč

k 31/10/2021

Aktuální hodnota investiční akcie

1,1063 Kč

k 31/10/2021

Vývoj hodnoty investiční akcie

1,100

1,090

1,0977

1,0963

1,1020

1,0948

1,080

1,070

1,060

1,050

1,040

1,030

1,0454

1,0440

1,0440

1,0557

1,0480

1,0504

1,0531

1,020

1,010

1,000

0,990

1,0000

1,0000

1,0000

30/09/20

19/10/20*

31/10/20

30/11/20

31/12/20

31/01/21

28/02/21

31/03/21

30/04/21

31/05/21

30/06/21

31/07/21

31/08/21

30/09/21

*Mimořádný obchodní den

Sazebník platný od 1.6.2020

Vstupní poplatek

není

Výstupní poplatek

max. 5%

Poplatek za výměnu

Celková nákladovost*

není

max. 2,5%

*Podfond je nově založeným podfondem. Jedná se o odhad celkové nákladovosti. Není účtována investorovi, odrazí se pouze ve výkonnosti příslušné investice

Výkonnostní poplatek**

**Výkonnostní poplatek není účtován investorovi, odrazí se pouze ve výkonnosti příslušné investice

30% ze zhodnocení nad 5% p.a. z meziročního zhodnocení fondového kapitálu

Dokumenty pro investory a zájemce

Novinky a média


Building World Magazine: BROWNFIELD PEKÁREN ODKOLEK se začíná měnit v rezidenční areál Vysočanský mlýn (3/2021)

Building World Magazine: MIROSLAV LINHART: Budoucnost spatřujeme v digitalizaci (3/2021)

Building World Magazine: Český investiční trh začíná ožívat (3/2021)

Hospodářské noviny: Po Praze a Brnu vyrazil realitní fond Mint na nákupy nájemních bytů do Plzně (13.9.2021) Hospodářské noviny: Metrostav Development postaví v Praze nájemní byty pro realitní fond Mint (8.7.2021) Hospodářské noviny: Pandemie zlevnila nájmy v Praze. (22.3.2021) E15 Real-Immo: Nájemní byty jdou na odbyt. Na trh přišli realitní investoři. (1/2021) E15: Znovuzrození nájemce (23.12.2020) the Prime: MINT INVESTMENT’S NEW RESI FUND BUYS IN BRNO (18. 12. 2020) FOND SHOP: Nový fond zaměřený na nájemní bydlení (15.12.2020) Estate: Mint Investment nabízí rezidenční fond (12/2020) PROPERTY FORUM: Mint Investments makes first purchase..... (17.11.2020) FAEI: První tuzemský fond pro drobné investory zaměřený na nájemní bydlení (16.11.2020) CIJ Europe: Mint Investments makes first acquisition for newresidential fund (16.11.2020) Stavební fórum: Mint Investmnet zakládá fond pro nájemní bydlení (16.11.2020) Skypaper: Mint Investments získala multifunkční projekt v Brně..... (16.11.2020) RETREND: Skupina Mint Investments úspěšně dokončila první akvizici..... (15.11.2020) RJTV: Skupina Mint Investments úspěšně dokončila první akvizici..... (14.11.2020) Čianews: Partneři Mint Investments založili realitní fond pro drobné střadatele (13.11.2020) Čianews: Fond Mint Investments dokončil akvizici za 500 mil. Kč (13.11.2020) CzechIndustry: Skupina Mint Investments úspěšně dokončila první akvizici.....(13.11.2020) Hospodářské noviny: Mint Rezidenční fond nakoupil v Brně (13. 11. 2020)

Často kladené otázky

Jaká je minimální investice a s ní spojené poplatky?


Minimální investice je v hodnotě 1 investiční akcie, jejíž počáteční hodnota byla stanovena na 500Kč.
Co je nemovitostní fond?


Nemovitostní fond shromažďuje peněžní prostředky od svých investorů, které následně v souladu s investiční strategií investuje do nemovitostních společností nebo nemovitostí.
Co je nemovitostní společnost?


Předmětem podnikání nemovitostní společnosti je především nabývání nemovitostí, jejich provozování a případný prodej. Zpravidla mají formu společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, případně obdobné právnické osoby.
Jak dlouho musím investiční akcii držet?


Investice do našeho fondu jsou především pro konzervativní investory s delším časovým horizontem držby investičních akcií. Investiční akcie ale můžete prodat kdykoliv dle Vaší potřeby, doporučujeme však investiční horizont alespoň 5 let.
Jak dostanu zpět své peněžní prostředky?


O odkup investičních akcií můžete kdykoli zažádat pomocí standardizovaného formuláře po přihlášení do sekce můj účet. Odkupy investičních akcií se provádí jednou měsíčně, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Doporučujeme však investiční akcie fondu jako dlouhodobou investici a jejich prodej vždy dobře zvážit.

Výstupní poplatek za investiční akcii se řídí dle platného sazebníku. V případě nízké likvidity aktiv je fond oprávněn dočasně pozastavit prodej a odkup investičních akcií, v krajním případě až po dobu dvou let.
Proč investovat do nemovitostního fondu?


Jako investor budete nepřímo vlastnit podíl na lukrativních nemovitostech v majetku fondu se zajištěnou profesionální správou. Jedná se tak o dlouhodobou investici, která by měla přinášet stabilní výnos bez starostí, osobní odpovědnosti a závazků plynoucích z provozu nemovitostí.
Co vyjadřuje hodnota investiční akcie?


Hodnota investičních akcií představuje rozdíl mezi tržní hodnotou všech fondem vlastněných nemovitostních společností/nemovitostí a veškerých závazků fondu. Hodnota jedné investiční akcie je kalkulována jako rozdíl výše uvedený vydělený počtem vydaných investičních akcií.
Jak je stanovena tržní cena nemovitostí v majetku fondu?


Tržní cena nemovitostí je stanovována v souladu se zákonem každých 6 měsíců nezávislým výborem odborníků fondu, kteří musí splňovat kritéria z hlediska nezávislosti, důvěryhodnosti a odborné způsobilosti pro ocenění nemovitostí.
Jak je stanovena cena při nákupu nemovitostí?


Při nákupu nemovitostí jsou měřítkem obdobné transakce se srovnatelnými parametry co do místa, času, kvality a velikosti. Každá akvizice spadá pod dohled depozitáře fondu a nezávislého výboru odborníků fondu, který posuzuje podmínky každé transakce. Pro posouzení ceny jsou dále povinně vyhotoveny dva znalecké posudky.
Čím je ovlivňována výkonnost?


Výkonnost fondu ovlivňují především výnos z pronájmu nemovitostí v majetku fondu a růst tržní hodnoty nemovitostí v majetku fondu. Výkonnost fondu v dlouhodobém horizontu očekáváme na úrovni 4-5% ročně.
Jsou vypláceny dividendy?


Základní koncepce fondu je růstová, fond tedy namísto vyplácení dividend veškeré zisky reinvestuje a cílí tak na co nejvyšší růst hodnoty investiční akcie.
Kdo dohlíží a reguluje aktivity fondu?


Orgánem dohledu fondu je Česká národní banka. Kontrolu nad činnostmi fondu vykonává depozitář fondu (Česká Spořitelna, a.s.), která kontroluje dodržování investičních limitů, nákup, vlastnictví a prodej aktiv, oceňování aktiv v majetku fondu, včetně následného výpočtu ceny investičních akcií.
Veškeré aktivity fondu musí být v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů o jejich obhospodařování a dalšími právními předpisy.

Informace prezentované na webových stránkách MINT rezidenčního fondu jsou určeny výhradně pro informační a propagační účely a nejsou nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením ani analýzou investičních příležitostí. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a v něm popsanou investiční strategií. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota cenných papírů se v čase mění. Investice fondu podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu. MINT rezidenční fond SICAV, a.s. ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců.